Par projektu

Darba pakotne Nr. 1. Projektu vadība

Darba pakotnes mērķi:

- koordinēt un vadīt projekta attīstību;
- noteikt projekta stratēģijas;
- pārraudzīt projekta attīstību un virzību katrā projekta posmā;
- nodrošināt darba programmas laika grafika ievērošanu.

Metodika

- Katra partnera uzdevumi, darba grafiks un darba metodika tiks skaidri noteikti, uzsākot projektu, DP koordinatoram sagatavojot uzdevuma plānošanas dokumentu, kas tiks izmantots kā projekta attīstības vadlīnijas.

- Darba ikdienas vadību un koordinēšanu, darba virzības pārraudzību un finanšu vadību īstenos ar projekta ārtīkla starpniecību. Projekta ārtīkls ir tīmeklī bāzēts rīks, kas tiks iegults projekta tīmekļa vietnē un kurā augšupielādēs visus ar projektu saistītos dokumentus, iedalot tos finanšu dokumentos un ar darba programmu saistītos dokumentos. Otro kategoriju sadalīs dažādās DP. Ar šīs sistēmas palīdzību tiks pārraudzīti uzdevumi un izpildes termiņi, darba tehniskā un zinātniskā kvalitāte un darba virzība, kā arī administratīvie, juridiskie, organizatoriskie un finanšu aspekti. Katrs partneris augšupielādēs projekta darba dokumentus, izplatīšanas pasākumus, prezentācijas, kas tika sniegtas sanāksmēs, finanšu datus u. tml.

-Galvenais darba virzības pārraudzības un koordinēšanas līdzeklis būs starpvalstu sanāksmes. Līdz projekta noslēgumam tiks organizētas piecas sanāksmes. Projekta koordinators laikus publicēs un izplatīs sanāksmes darba kārtību pirms sanāksmes, lai dotu dalībniekiem iespēju sagatavoties. Pēc sanāksmes beigām sanāksmes protokolu publicēs un nosūtīs katram partnerim, lai būtu pilnīgi skaidrs, kas tika norunāts sanāksmē un kā turpināsies darbs ar projektu.

- Sanāksmju starplaikos projekta partneri tiksies virtuāli ar rīka „Skype” vai telekonferences sistēmas starpniecību reizi divos mēnešos, lai apspriestu projekta attīstību un turpmāko darbību grafiku.

Darba pakotne Nr. 2. Izpēte un analīze

Darba pakotnes mērķi:

- izvērtēt neatbilstības, trūkumus, nepilnības prasmēs un zināšanās mērķa nozarē (atšķirības starp MVU darbinieku prasmēm un darba tirgus prasībām);
- noteikt mācību vajadzības nozarē;
- noteikt esošā materiāla ierobežojumus;
- noteikt pedagoģiskos virzienus un mācību kultūru, kas nepieciešama e-mācību atbalstam nozarē;
- noteikt konkrētas nepilnības prasmēs un mācību vajadzības gados vecākiem darbiniekiem nozarē.

Metodika

- Tiks izpētītas šādas jomas: neatbilstību, trūkumu, nepilnību prasmēs un zināšanās izvērtēšana mērķa nozarē, mācību vajadzību noteikšana nozarē, pedagoģisko virzienu, mācību stratēģiju un mācību kultūras, kas nepieciešama e-mācībām nozarē, noteikšana, konkrētu nepilnību prasmēs un mācību vajadzību noteikšana sievietēm nozarē.

- DP sākumā Turcijas partneris, kurš nodod savas zināšanas konsorcijā, prezentēs iepriekšējā projekta materiālu. Materiāli tiks izpētīti, lai noteiktu attiecīgajā materiālā neparedzētās vajadzības.

-Vadlīnijās DP koordinators noteikts datu apkopošanas tehnikas un instrumentus, kā arī pamata instrukcijas. Tajās tiks noteikta arī pārskata struktūra. Tās iekļaus arī tādu informāciju kā anketas izpētei uz vietas, nepieciešamais anketu skaits, izpildes termiņi u. tml. Vadlīniju dokumenta gala versiju sagatavos pēc konsultācijām ar visiem partneriem. Partneriem lūgs sniegt atsauksmes par vadlīniju pirmo projektu.

- Sekundārajā (dokumentu) izpētē tiks izmantoti sekundārie dati, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. DP koordinators noteiks iespējamos datu avotus un konkrētus jautājumus, uz kuriem jāsniedz atbildes.

- Izpēti uz vietas īstenos ar daļēji strukturētu aptauju starpniecību, izdalot anketas mērķa grupas locekļiem. Daļēji strukturēto aptauju instrukcijas sniegs DP koordinators vadlīniju dokumentā.

- Pēc dokumentu izpētes un izpētes uz vietas pabeigšanas katra valsts sagatavos nacionālo pārskatu.

- DP koordinators izmantos nacionālo pārskatu datus, lai izstrādātu salīdzinošo pētījumu un gala slēdzienus.

Darba pakotne Nr. 3. E-mācību platformas izstrāde

Darba pakotnes mērķi:

- e-mācību platformas „E-mācību rīkkopa” (pieder partnerim Nr. 1) pielāgošana MVU personāla īpašajām vajadzībām un pievienošana tīkla 2.0 elementiem (sociālā tīklošana, tērzēšana, vikivietnes), lai sekmētu mijiedarbību starp dažādām ieinteresētajām pusēm no dažādām partnervalstīm;

- lietojumprogrammas izstrāde e-mācību satura lietošanai mobilajos tālruņos un planšetdatoros.

Metodika

- DP koordinators, konsultējoties ar projekta partneriem un ieinteresētajām pusēm, sagatavos dokumentu, kurā aprakstīs piedāvātos pielāgojumus. Pielāgojumi e-mācību platformā pamatosies uz DP Nr. 2 rezultātiem (jo īpaši izpētes daļā saistībā ar pedagoģiskajiem virzieniem un mācību kultūru, kas nepieciešama e-mācību atbalstam nozarē). Salīdzinošajā pētījumā atklāsies, vai nozarē nav nepieciešamas īpašas iezīmes (kā maksimāli efektīvi organizēt saturu, kāds multivides saturs jāatbalsta u. tml.). Arī tīklošanas rīku dizains pamatosies uz DP Nr. 2 izpēti, jo šī izpēte noteiks arī ieinteresēto pušu vajadzības attiecībā uz piedāvātajiem rīkiem.

- DP koordinators nosūtīs dokumenta projektu citiem partneriem, lai saņemtu atsauksmes saiti un/vai grozījumus piedāvātajā dizainā.

- Pamatojoties uz saņemtajām atsauksmēm, DP koordinators sagatavos galīgo piedāvājumu platformas rīku un pielāgojumu izstrādei, kas, ja to bez papildu grozījumiem apstiprinās citi partneri, veidos pamatu attīstības/pielāgošanas darbībām.

- Kad DP koordinators izstrādās pirmo tīkla rīku un m-mācību lietojumprogrammas prototipu, tas to nosūtīs partneriem, lai saņemtu atsauksmes. Partneru atsauksmes veidos pamatu turpmākiem uzlabojumiem.

- Tīkla rīkus, pielāgotās e-mācību platformas versiju un m-mācību lietojumprogrammu izstrādās angļu valodā un iztulkos visu to partneru valodās, kuri organizēs eksperimentālos kursus. 

Darba pakotne Nr. 4. Mācību satura (moduļu) izstrāde

Darba pakotnes mērķi:

- ar e-komerciju, maksājumu metodēm, pārrunām un līgumiem un eksporta tirgus izpēti saistītā, no „text-e” projekta pārņemtā e-mācību satura atjaunināšana un pielāgošana katras valsts īpašajām vajadzībām un mērķa grupas īpašajām vajadzībām;

- jauna e-mācību satura izstrāde moduļos, kas tiks noteikti pēc katras valsts sākotnējās izpētes. Iepriekšējā izpētē, kas tika veikta pirms piedāvājuma iesniegšanas, kā iespējamie jaunie moduļi tika noteikti: sagatavošanās izstādei, sakari, starptautiskās komercdarbības kultūra, uzņēmējdarbības plānošana, eksporta finanses, iepakojums. Taču šos moduļus apstiprinās pēc sākotnējās izpētes;

- e-mācību moduļa sagatavošana, kuras gaitā katrs partneris prezentēs savas valsts īpašos tirgus apstākļus, lai sekmētu savu partnervalstu eksporta darbību.

Metodika

- E-mācību metodika satura organizēšanai un prezentēšanai tiks izstrādāta, pamatojoties uz DP Nr. 2 rezultātiem par pedagoģiskajiem virzieniem un mācību kultūru nozarē.

- Izstrādājamo mācību moduļu un katrā modulī iekļaujamā mācību satura atlase tiks veikta, pamatojoties uz DP Nr. 2 rezultātiem. Līdz ar to šī DP ir pilnībā savstarpēji saistīta ar DP Nr. 2.

- Projekta partneri, pamatojoties uz savām konsultācijām ar mērķa grupām un DP Nr. 2 rezultātiem, piedāvās sagatavojamo mācību moduļu saturu (jauna un esošā satura pielāgojumus).

- DP koordinators saņems partneru atsauksmes un apkopos piedāvāto saturu vienā dokumentā.

- Ja partneri piekritīs pielāgojumiem un jaunajam saturam, DP koordinators izstrādās mācību materiālus saskaņā ar norādīto e-mācību metodiku.

- Partneris Nr. 3 prezentēs pirmo e-mācību moduļu versiju (angļu valodā) projekta partneriem un saņems atsauksmes saiti.

- Partneris Nr. 3 pilnveidos moduļus atbilstoši saņemtajām atsauksmēm.

- Jauno materiālu iztulkos visu partneru valodās (grieķu, turku, igauņu, rumāņu un latviešu).

- Galīgo materiālu (visās valodās) augšupielādēs e-mācību platformā. Šim nolūkam nepieciešams svarīgs priekšnoteikums. Jābūt pabeigtai DP Nr. 3 3.7. darbībai (platformas pilnveidošana). E-mācību saturu augšupielādēs e-mācību platformā, kas tiks pielāgota atbilstoši DP Nr. 3 minētajām procedūrām.

- Partneris Nr. 1 nodrošinās tehnisko atbalstu visos tehniskajos jautājumos, kas varētu rasties e-mācību materiāla un multivides satura sagatavošanas gaitā, kā arī izstrādās vienkāršu, nopietnu spēli attiecīgajai nozarei.

Darba pakotne Nr. 5. Materiāla testēšana un galīgā noformēšana

Darba pakotnes mērķis:

- testēt e-mācību platformu un e-mācību saturu, lai noteiktu kļūdas, defektus, u. tml.;
- analizēt rezultātus, moduļu efektivitāti un dzīvotspēju katrā partnervalstī;
- veikt korektīvas darbības (gan platformā, gan materiālā) pirms eksperimentālās lietošanas uzsākšanas.

Metodika

Dažādi DP sīkāk iedalās turpmāk minētajos precīzajos posmos.

1. uzdevums. Testēšanas nodarbības ― pētījumi: moduļu projektus testēs ar pirmajām „testēšanas mācībām”, kurās piedalīsies 10―15 pēc nejaušības principa partneru izvēlēti dalībnieki. 2―3 dienu testos mācību moduļu efektivitāte tiks pārbaudīta ar anketu un kontrolpārbaužu palīdzību. Visus dokumentus apvienos, lai sagatavotos turpmākai analīzei. DP koordinators izstrādās anketas un kontrolpārbaudes un iekļaus tās vadlīniju dokumentā.

2. uzdevums. Analīze: testēšanas rezultātu analizēšanas galvenais mērķis ir noteikt, cik tālu no izvirzītajiem mērķiem ir mācību moduļi. Starpvalstu sanāksmē partneri analizēs testēšanas nodarbību rezultātus.

3. uzdevums. Ziņošana: partneri, kuri vadīja testēšanas nodarbības ― pētījumus ―, ziņos projekta vadībai par to rezultātiem un saviem ar to saistītajiem novērojumiem.

4. uzdevums. Pārskatīšana: pēc mācību moduļu projektu analīzes, moduļus pārskatīs tehniskā komanda un pētnieki.

Darba pakotne Nr. 6. Mācību nodarbības

Darba pakotnes mērķi:

- attīstīt eksperimentālo nodarbību dalībnieku prasmes un zināšanas;
- noteikt katra projekta rezultātu un/vai produktu īstermiņa ietekmi projekta izstrādes laikā ar mērķi veikt nepieciešamās korektīvās darbības;
- saņemt atsauksmes no mērķa nozares;
- novērtēt mācību materiāla un platformas efektivitāti plašākā mērogā.

Metodika

Eksperimentālajai mācību darbībai katrā valstī būs turpmāk minētie posmi.

1. Sakari ar ieinteresētajām pusēm un kursa dalībnieku un pasniedzēju atlase. Kursu dalībniekiem jābūt MVU strādājošam personālam vai bezdarbniekiem, kuri vēlas strādāt šajā jomā. Par dalībnieku atlasi atbildēs katrs partneris, kurš organizēs eksperimentālās mācības; taču kopējie kritēriji tiks noteikti vadlīniju dokumentā. Teorētiski, ņemot vērā e-mācību kursu elastīgumu, visiem ieinteresētajiem dalībniekiem būtu jābūt iespējai piedalīties. Minimālais dalībnieku skaits no katras valsts ir 40 dalībnieku. Partneri atlasīs tiešsaistes pasniedzējus, pamatojoties uz viņu pieredzi attiecīgajā jomā un tiešsaistes kursu pasniegšanā. Partneri viņus apmācīs e-mācību metodikas jautājumos.

2. Studentu un pasniedzēju iepazīstināšana ar e-mācību platformu un e-mācību metodiku. Mācībspēku semināros partnervalstu pasniedzēji tiksies starpvalstu sanāksmē un atbildīgie partneri veiks viņu apmācību.

3. Eksperimentālo e-mācību kursu organizēšana. Katrā valstī tiks organizēts viens eksperimentālais kurss.

4. Eksperimentālo mācību posma beigās notiks izvērtēšana.

5. Atsauksmju saņemšana atbilstoši DP koordinatora noteiktiem procesiem.

6. Sertifikātu piešķiršana tiem, kuri veiksmīgi pabeiguši eksperimentālos kursus. Izvērtēšanas un sertificēšanas metodiku noteiks organizācijas eksperts attiecīgajā jomā (partneris Nr. 2).

7. Korektīvās darbības, lai labotu kursos pieļautās iespējamās kļūdas vai trūkumus, kurus būs ievērojuši dalībnieki.

DP sākumā DP koordinators izstrādās dokumentu, kas sniegs pamata vadlīnijas eksperimentālo mācību organizēšanai.

Šī DP ir pilnībā savstarpēji saistīta ar DP Nr. 5. Eksperimentālo mācību posms var sākties tikai pēc tam, kad e-mācību materiāls ir pilnībā izstrādāts un e-mācību saturs ir augšupielādēts platformā.

Darba pakotne Nr. 7. Kvalitātes nodrošināšanas novērtējums

Darba pakotnes mērķi:

- novērtēt e-mācību kursu kvalitāti;
- novērtēt projekta būtiskumu, efektivitāti un ietekmi;
- izvērtēt virzību visa projekta gaitā;
- noteikt, vai projekts atbilst galvenās mērķa grupas vajadzībām;
- izvērtēt projekta rezultātus dalībnieku vidū;
- noteikt, kā projekta sekas veicina labuma guvēju sabiedrības attīstīšanos;
- novērtēt neparedzētos rezultātus;
- izveidot kvalitātes kontroles rādītājus un procesus.

Metodika

Pirmajai procedūrai ir turpmāk minētais metodiskais ietvars.

Vispirms projekta partneri noteiks materiāla kvalitātes kvalitatīvos un kvantitatīvos standartus. Šie standarti var būt objektīvi „jā/nē” rādītāji, piemēram, multivides iezīmju klātbūtne, rokasgrāmatas klātbūtne u. tml., vai subjektīvi rādītāji, kurus noteiks, pamatojoties uz lietotāju atsauksmēm (materiāla lietderīgums, materiāla novatoriskā daba u. tml.). Eksperimentālo mācību posmā visus šos kritērijus piemēros, lai efektīvi novērtētu mācību materiāla kvalitāti.

Otrajai procedūrai ir turpmāk minētais metodiskais ietvars.

Projekta sākumā tiks sagatavots kvalitātes nodrošināšanas plāns, iekļaujot pasākumu kopumu, kas paredzēts, lai jebkurā laikā izvērtētu attīstības kvalitātes līmeni proporcionāli noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Tas ļaus projekta vadītājiem atbilstoši reaģēt un rīkoties saskaņā ar projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā noteiktajiem pasākumiem. Tiks izstrādāts arī novērtējuma plāns. Partneriem un ieinteresētajām pusēm lūgs aizpildīt anketas un novērtējuma veidlapas visā projekta gaitā un tiks sagatavots starpposma un beigu novērtējuma pārskats. Otrā procedūra ir vairāk paredzēta projekta procesa vērtējumam, bet to piemēros arī citiem projekta minimālajiem rezultātiem (izņemot e-mācību kursu).

Darba pakotne Nr. 8. Izplatīšana

Darba pakotnes mērķi:

- paaugstināt informētību mērķa nozares galveno ieinteresēto pušu vidū;
- izplatīt mērķus un rezultātus reģionālajā, nacionālajā un starpvalstu līmenī;
- veicināt rezultātu pavairošanu, nodošanu un izplatīšanu;
- viedokļu apmaiņa par mācību saturu mērķa nozarē.

Galīgais mērķis ir sasniegt turpmāk minētos izplatīšanas rādītājus.

Tīmekļa vietne ― 10 000 apmeklējumu
Projekta brošūra ― 2000 eksemplāru
Projekta plakāts ― 250 eksemplāru
Ieinteresēto pušu tīkls ― 100 reģistrētu organizāciju
Informatīvais izdevums ― nosūtīšana 2000 organizāciju
Izplatīšanas semināri ― piedalās 30 cilvēku no katras valsts

Noslēguma konference ― piedalās 100 cilvēku
Iesaistāmo MVU darbinieku skaits ― 800
Iesaistāmās pašvaldības iestādes ― 15
Iesaistāmās starpnieku organizācijas ― 30
Iesaistāmās profesionāli tehniskās izglītības mācību iestādes ― 20

Metodika

Izplatīšana notiks visā projekta gaitā. Projekta ietvaros tiks izplatīti gan taustāmi rezultāti, gan netaustāmi iznākumi (pilnveidotas prasmes starptautiskajā tirdzniecībā; MVU personāls un bezdarbnieki, kas sertificēti prasmēs, kuras tie ieguvuši e-mācību laikā; jauno metodiku apguvušie mācībspēki; izmaiņas MVU attieksmē pret e-mācībām u. tml.). Izplatīšanu organizēs trijos posmos: a) projekta sākuma posmā izplatīšana nodrošinās to, lai projekts atbilstu tā mērķa grupu vajadzībām vai radītu informētību un izpratni par projekta aktivitātēm. Tā tiks izmantota, lai publiskotu projektu ar mērķi piesaistīt MVU personālu katrā valstī; b) projekta gaitā izplatīšana paredzēta, lai mācītos no uzzinātā, jo īpaši attiecībā uz procesiem un to nodošanu tālāk pamata ieinteresēto pušu grupām, piemēram, iespējamajiem turpmākajiem finansētājiem, vietējās politikas veidotājiem un profesionāli tehniskās izglītības mācību vispārējās pieejamības nodrošinātājiem; c) projekta noslēgumā izplatīšana ir paredzēta tam, lai vispārīgāk publiskotu projekta iznākumus (gan produktus, gan procesus), uzzināto un gūtos labumus.

Projekta izplatīšanu diferencēs atkarībā no mērķa grupām, kurām paredzēts projekts, un atkarībā no rezultāta, kas tiek izplatīts. Galvenajai mērķa grupai (MVU personālam) lielākā uzmanība tiks vērsta uz sociālajiem medijiem. Citi kanāli iekļauj publikācijas nozares rakstos, informēšanu ar arodbiedrību un tirdzniecības kameru starpniecību, brošūru izplatīšanu viņu darba vietās un tīklos, informatīvos pasākumus nodarbinātības dienestos u. tml. MVU asociācijām un tirdzniecības kamerām, kas varētu būt ieinteresētas materiālu un metodikas izmantošanā savu darbinieku mācībām, vairāk tiks izmantoti personīgi kontakti un informatīvie ziņojumi. Izplatīšanu īstenos, arī lietojot gan jaunākās (novatoriskās), gan tradicionālās izplatīšanas metodes. Projekta izplatīšanā plašākai sabiedrībai, kā arī bezdarbniekiem priekšroka tiks dota elektroniskajiem izplatīšanas līdzekļiem, piemēram, izplatot informāciju sociālajos tīklos („Facebook” u. tml.) un izveidojot ziņojumus portālos, kurus šie cilvēki lieto un apmeklē (piemēram, karjeras vietnēs).

Projekta rezultātu reklāmas video izgatavošanai tiks noslēgts apakšuzņēmuma līgums. Video izgatavos līdz 2015. gada martam, pirms kursu sākuma (lai reklamētu kursus un iesaistītu cilvēkus dalībai eksperimentālajās mācībās).

Darba pakotne Nr. 9. Rezultātu izmantošana

Darba pakotnes mērķi:

- nodrošināt projekta ilgtspēju;
- nodrošināt mācību metožu un labas prakses ietekmi uz politiku un praksi.

Metodika

Uz rezultātu ilgtspēju vērstā konsorcija darbība sāksies, tuvojoties projekta vidus posmam, pirms eksperimentālo mācību sākuma un kļūs intensīvāka, tuvojoties projekta noslēgumam. Katra partnerorganizācija nodibinās kontaktus ar iespējamām organizācijām, kas varētu padarīt rezultātus vispārpieejamus plašākai sabiedrībai. Kontaktus organizēs gan nozares, gan nacionālajā līmenī. Tāpēc tirdzniecības kameras sazināsies ar citām tirdzniecības kamerām savās valstīs un starptautiskā mērogā, kā arī ar citām saistītajām organizācijām (piemēram, vietējām pašvaldības iestādēm) nacionālajā līmenī. Tiks pieliktas pūles, lai attiecīgās nacionālās iestādes oficiāli sertificētu e-mācību kursus, pat ja daži projekta partneri ir kompetenti sertificēt un akreditēt prasmes un zināšanas. Tāpēc galvenās organizācijas, ar kurām sazināsies, lai veicinātu projekta rezultātu ilgtspēju, ir šādas: tirdzniecības kameras, MVU asociācijas, vietējās, reģionālās un nacionālās iestādes, profesionālās izglītības un mācību iestādes un sertificēšanas institūcijas. Kontakti tiks dibināti arī ar bezdarbniekiem. Kursus publiskos arī lielākajos e-mācību portālos vai tiešsaistes e-mācību žurnālos. Starp projekta partneriem tiks noformēta vienošanās par intelektuālā īpašuma tiesībām, lai noregulētu ar intelektuālo īpašumu un autortiesībām saistītos jautājumus. Uz pašreizējā piedāvājuma pamata projekta ieviesējs sagatavos ilgtspējas vadlīnijas, iekļaujot šādus aspektus: iegūstamo izmantojamo zināšanu noteikšana, katra dalībnieka ieinteresētība projektā attiecībā uz rezultātu izplatīšanu un izmantošanu, piesardzības pasākumi, kas veicami rezultātu aizsardzībai kā attiecībā uz sagaidāmajiem rezultātiem, tā arī attiecībā uz tiem rezultātiem, kas rodas projekta attīstības gaitā, tirgus noteikšana, pieeja mārketingam.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.